Aktualności

Nowa strona szko?y2021-12-01


Adres nowej stron internetowej szko?y


Oferta ubezpieczenia NNW2021-09-09


Oferta ubezpieczenia NNW

Zdjecie

Narodowy Spis Powszechny2021-08-30


Liczymy si? dla Polski

Zdjecie

Nominacja do tytu?u Osobowo?? Roku 20202021-04-20


W imieniu Stanis?awa Sowy, Redaktora Naczelnego Nowin mamy przyjemno?? poinformowa?, ?e Pan Grzegorz Patru? ,Dyrektor Szko?y Podstawowej im. ?w. Jana Kantego w ?wilczy ( zamieszka?y w Nienadówce) - prywatnie tata uczniów Naszej Szko?y - Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce) otrzyma? nominacj? Kolegium Redakcyjnego do tytu?u Osobowo?? Roku 2020 w kategorii Dzia?alno?? spo?eczna i charytatywna. ZAPRASZAMY DO WZI?CIA UDZIA?U W G?OSOWANIU
www.nowiny24.pl/osobowosc

Zdjecie

Propozycje gier i zabaw dla przedszkola - 16 kwiecie?2021-04-16


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Zapraszam Rodziców i Dzieci do skorzystania z propozycji wspólnej zabawy:
1. Zabawa ruchowa do piosenki "Kwiatki, bratki" z na?ladowaniem czynno?ci wykonywanych przez ogrodniczk?. Piosenka w linku: https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y
2. Zabawa przyrodnicza. Za?o?enie na parapecie okna "Zielonego ogródka" - sadzenie fasoli. Doros?y przygotowuje nasiona fasoli, pojemnik po jogurcie z ziemi?. Dziecko umieszcza w nim fasol?, podlewa hodowl? i umieszcza pojemnik na parapecie, w nas?onecznionym miejscu. Zadaniem dziecka jest codzienne obserwowanie swojej ro?linki i podlewanie.
3. "Wiosenny obrazek" - praca plastyczna. Doros?y przygotowuje patyczki do uszu, bia?? kartk? papieru A4 i farby. Dziecko maluje ko?cówkami patyczków namoczonych w farbie kolorow? wiosenn? ilustracj? wed?ug w?asnego pomys?u.

Mi?ej zabawy!