Aktualności

Informacja dla uczniów.2020-03-12


Drodzy uczniowie!
Ka?dy nauczyciel przygotuje materia?y dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu!!!
Materia?y i informacje b?d? dost?pne w e-dzienniku.

UWAGA WA?NE !!!2020-03-12


Od dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r. zostaj? odwo?ane zaj?cia dydaktyczno – wychowawcze. W tym czasie uczniowie pozostaj? w domu.

Do rodziców:
Zach?caj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie b?dzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodr?czniki.pl. udost?pnia szereg materia?ów edukacyjnych, które pozwalaj? uzupe?ni?, ugruntowa? i poszerzy? wiedz?.Dost?p do tych zasobów jest bezp?atny;

Je?li masz dziecko w wieku do 8 lat, przys?uguje Ci zasi?ek opieku?czy do 14 dni. Szczegó?owe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czysto?ci pomieszcze?, w których przebywasz. ?led? na bie??co komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesy?ane przez dyrektora szko?y.

Prosz? na bie??co ?ledzi? wiadomo?ci w dzienniku elektronicznym stronie internetowej szko?y i szkolnym Facebooku.

Rekrutacja2020-02-28


Dyrektor Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce informuje, ?e od 4 marca 2020 roku zostaj? uruchomione zapisy dzieci do przedszkola, oddzia?u przedszkolnego w szkole - klasa "0" i klasy I Szko?y Podstawowej.
Zarz?dzenia, wnioski o przyj?cie i o?wiadczenia s? dost?pne w zak?adcze "Dla rodzica" - "Zapisy do przedszkola i klasy 1"

XIV edycja konkursu „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”2019-10-17


Zapraszamy uczniów klas IV- VIII do wzi?cia udzia?u w corocznym konkursie „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”. Regulamin i zadania konkursowe zamieszczone s? na stronie: https://sites.google.com/site/sienkiewiczhen/konkurs

Og?oszenie0000-00-00


Zgodnie z § 18 Regulaminu Rady Rodziców Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce pierwsze zebranie Rady Rodziców zwo?uje i otwiera dyrektor szko?y i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodnicz?cego Rady Rodziców.
Zebranie odb?dzie si? dnia 30.09.2019 r. o godz. 16.00 nowo wybrana rada (na którym odb?d? si? wybory Przewodnicz?cego) o godz. 16.30 rada ubieg?ego roku szkolnego (przekazanie dokumentacji).