Aktualności

Zmiany w planie lekcji2018-04-12


Plan lekcji jest te? dost?pny w dzienniku internetowym. Obowi?zuje od 15.04.2019

plan lekcji


"ZDROWO JEM, WI?CEJ WIEM"2019-04-02


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "ZDROWO JEM, WI?CEJ WIEM" – etap "Zima" zako?czony
Uczniowie grupy 0b z wielk? ch?ci? i zaanga?owaniem uczestniczyli w realizacji kolejnego etapu. Zadaniem programu jest pog??bianie wiedzy uczniów a tak?e rodziców na temat w?a?ciwych nawyków ?ywieniowych oraz promowanie zdrowego stylu ?ycia. Tematyka kolejnego etapu by?a bardzo ciekawa i obejmowa?a nast?puj?ce bloki tematyczne:
- "Dbam o to, co jem i jak sp?dzam czas": rozmawiali?my o tym, jak musi od?ywia? si? prawid?owo cz?owiek od urodzenia, aby d?ugo cieszy? si? ?yciem w zdrowiu. Dzieci przynios?y swoje zdj?cia z okresu niemowl?ctwa, przedszkolnego i obecne. Dzieci zastanawia?y si? co takiego mia?o wp?yw, ?e uros?y i si? zmieni?y. Zastanawia?y si? co jedz? dzieci w poszczególnych etapach ?ycia i dlaczego rodzaj po?ywienia zale?y od wieku. Dzieci okre?la?y jakie czynno?ci dziecko mo?e wykonywa? na ró?nych etapach ?ycia od niemowlaka do ucznia, a nast?pnie te czynno?ci wykonywa?y. W nast?pnym etapie zaj?? uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy i przy oddzielnych stolikach pracowali nad kolejnym zadaniem. Dzieci zosta?y zapoznane z postaciami Si?aczka i S?abeuszka, uzna?y, ?e Si?aczek to posta? zdrowa, u?miechni?ta i pokoloruj? go na kolorowo, natomiast S?abeuszek jest smutny, nie lubi si? rusza? i b?dzie szary. Dzieci ch?tnie wys?ucha?y wierszyków o postaciach i okre?la?y, do której postaci poszczególne wierszyki pasuj?. W czasie tego zadania dzieci wspó?pracowa?y zarówno podczas kolorowania, jak równie? wspólnie zastanawia?y si? jak si? od?ywia Si?aczek a jak S?abeuszek. Na koniec wszyscy wspólnie ogl?dali swoje prace wykonane w grupach. W kierowanej przez nauczyciela rozmowie ustalili?my jakie produkty s? bardzo wa?ne a jakich unika?.
- Najlepszy rysunek "Jestem si?aczkiem". dzieci z zerówki bardzo lubi? malowa? i bardzo ch?tnie zabra?y si? do pracy. Podczas planowania swojego obrazka, g?o?no zastanawia?y si? jak mo?e wygl?da? Si?aczek i co mo?e robi?. Dzieci namalowa?y siebie jako Si?aczka w ró?nych miejscach. Prace zosta?y wyeksponowane na gazetce szkolnej.
- "Jeste?my aktywni jak mieszka?cy turkusowej planety": Zaj?cia mia?y na celu u?wiadomienie pozytywnego wp?ywu aktywno?ci ruchowej na zdrowie ,prawid?owy rozwój i samopoczucie dzieci. Dzieci ch?tnie uczestniczy?y w rozgrzewce i w kolejnych zadaniach proponowanych przez nauczyciela. W kolejnej cz??ci przeprowadzono zabaw? bie?n? "Kosmiczny wy?cig", zabaw? rzutn? "Turkusowa dru?yna" oraz zabaw? "Sprytny ogrodnik".
Koordynatorem projektu jest pani Joanna Garbacz wspó?pracuj?ca z pani? Genowef? Cisek.
Joanna Garbacz

Plan rekolekcji2019-03-29


01.04.2019 PONIEDZIA?EK
9:00 - Msza ?wi?ta z nauk? dla klas 5SP-3Gim
10:00 - Droga Krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y klasy od 1SP-3Gim
- Nauka dla dzieci klsy 1-4SP

02.04.2019 WTOREK
9:00 - Msza ?wi?ta z nauk? dla klas 5SP-3Gim
10:00 - Nabo?e?stwo S?owa Bo?ego dla dzieci i m?odzie?y klasy od 1SP-3Gim
- Nauka dla dzieci klsy 1-4SP

03.04.2019 ?RODA
9:30 - Nabo?e?stwo Pokutne 4SP-3Gim
10:00 - 12:00 Spowied?

- 9:00 dla klas I-III Rekolekcje w szkole


Rekolekcje. Informacja dla uczniów klas I - III2019-03-29


W dniach 1 – 3 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbywaj? si? rekolekcje.
Plan rekolekcji dla uczniów kl. I-III.
Poniedzia?ek: 10:00 Droga Krzy?owa, nauka
Wtorek: 10:00 Droga Krzy?owa, nauka
?roda: zaj?cia w szkole od godziny 9:00 do 10:00.
Uczniowie, którzy w poniedzia?ek i wtorek id? do ko?cio?a z nauczycielem przychodz? do szko?y na 9:40 i pod opiek? wychowawcy uczestnicz? w rekolekcjach. Rodzice odbieraj? uczniów ze szko?y oko?o 11:30.
Prosz? o zg?oszenie wychowawcom nazwisk dzieci, które pod ich opiek? b?d? uczestniczy?y w rekolekcjach.
?wietlica pracuje bez zmian tj. od 7:30 do 10:30.

Rekrutacja do klasy I2019-03-22


Podanie do klasy pierwszej Szko?y Podstawowej

podanie kl 1