Aktualności

Rekrutacja do przedszkola i klasy "0"2018-03-01


Dyrektor Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce informuje, ?e od 4 marca 2019 roku zostaj? uruchomione zapisy dzieci do przedszkola i oddzia?u przedszkolnego w szkole - klasa "0". Wi?cej informacji oraz formularz karty zg?oszenia znajduje si? w zak?adce "Dla rodzica - zapisy do przedszkola" lub w sekretariacie szko?y.
Prosimy o zapoznanie si? ze zmianami w regulaminie rekrutacji.
Wype?nion? kart? zg?oszenia nale?y z?o?y? w sekretariacie szko?y lub w oddzia?ach przedszkolnych w terminie od 4 marca do 22 marca od 7:00 do 16:00.


Plan lekcji na II pó?rocze2019-02-01


Plan lekcji jest te? dost?pny w dzienniku internetowym. Obowi?zuje od 04.02.2019

plan lekcji


Babci, Dziadziowi 100 lat2019-01-23


Dzi? dla Babci s?o?ce mamy i ca?uski dla Dziadziusia, dzi? ?yczenia sk?ada wnuczek i piosenk? ?piewa wnusia.
O ?wi?cie Babci i Dziadka nikomu w przedszkolu nie trzeba przypomina?, bo wszyscy wiedz?, ?e obok Dnia Mamy i Taty, jest to najwa?niejsze ?wi?to w roku.
22 stycznia 2019 roku o godz. 15:00 na zaproszenie dzieci do Przedszkola Samorz?dowego przy Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce przysz?y ukochane babcie i dziadkowie. Go?ci serdecznie powita?y panie wychowawczynie. Uroczysto?? zaszczyci?a swoj? obecno?ci? pani dyr. Anna Grzebyk.
Babcie i dziadkowie zaproszeni zostali do od?wi?tnie przygotowanej sali. Tablica z portretami dziadków, bia?e serwetki i dekoracyjne stroiki nadawa?y ca?ej uroczysto?ci mi?ej, rodzinnej atmosfery. Dzieci przebrane w jednakowe stroje, spódnice w kratk? i bia?e bluzki, kamizelki w kratk? i bia?e, eleganckie koszule ch?opców nadawa?y uroczysty charakter. Babcie i dziadkowie byli wzruszeni widz?c swe wnuki. Dzieci zaprezentowa?y wiersze i piosenki dla dziadków. Przedszkolaki by?y bardzo wzruszone widz?c tak wielk? publiczno??. Po zako?czeniu wszystkie dzieci z?o?y?y swoim ukochanym babciom i dziadkom najlepsze i gor?ce ?yczenia, od?piewa?y "Sto lat", a potem wr?czy?y wcze?niej przygotowane prezenty.
Przy kawie i herbacie z wnukami na kolanach, cz?stuj?c si? ciastem przygotowanym przez mamy, czas up?ywa? bardzo szybko w mi?ej, serdecznej atmosferze. Wszyscy zadowoleni i pe?ni podziwu dla swoich kreatywnych wnucz?t rozeszli si? do domów.
Ma?gorzata Ryba

WARSZTATY PLASTYCZNE W PRZEDSZKOLU2019-01-18


Dnia 17 stycznia 2019 roku nasza najm?odsza grupa przedszkolna (3,4- latki) wraz z rodzicami uczestniczy?y w corocznych warsztatach plastycznych dla przedszkolaków. Okazj? do ich zorganizowania by? zbli?aj?cy si? wielkimi krokami Dzie? Babci i Dziadka – dzie?, w którym mo?emy podzi?kowa? naszym ukochanym babciom i dziadkom za trosk?, mi?o?? i trud w?o?ony w nasze wychowanie. Dla innych– czas, kiedy od?ywaj? wspomnienia o tych, którzy odeszli. Nic wi?c dziwnego, ?e zaj?cia te ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem w?ród najm?odszych.
Warsztaty zorganizowane zosta?y w sali przedszkolnej. Frekwencja dzieci i rodziców zainteresowanych udzia?em w spotkaniu przesz?a naj?mielsze oczekiwania organizatorów, oprócz mam na zaj?ciach pojawili si? tak?e tatusiowie. Po krótkim powitaniu go?ci przez panie z przedszkola, wszyscy ochoczo przyst?pili do pracy
Najwi?cej emocji w?ród przedszkolaków wzbudzi?o wykonanie laurek dla dziadka. Najm?odsi pomagali nie tylko w wykonaniu choinek, pieczo?owicie skr?cali papier, dbali o zachowanie odpowiedniej wielko?ci ga??zek, ale i asystowali rodzicom podczas przyklejania ich do kremowego kartonu. Nied?ugo potem na ka?dym stoliku pojawi?y si? pi?kne kompozycje. Potem nast?pi?o przygotowanie podarunków dla bab?. W tym roku by? to ?wiecznik. Bia?e s?oiki zosta?y ozdobione srebrnymi i z?otymi gwiazdkami. Nast?pnie pi?kna wst??ka i w ?rodku sizal, na ko?cu ozdobna ?wieczka dope?ni?a ca?o?ci dzie?a. W tej cz??ci pracy zdecydowany prym wiedli rodzice – z ogromnym zaanga?owaniem przyklejali gwiazdki i wst??ki. Dzieci z podziwem patrzy?y na zaanga?owanie swoich rodziców. Po zako?czeniu zada? wszyscy mogli podziwia? efekty swojej pracy.
Po minach dzieci wnioskowa? mo?na, ?e inicjatywy tego typu s? bardzo potrzebne. Po pierwsze – dzia?alno?? artystyczna dziecka pozwala na jego w?a?ciwy rozwój, uczy wra?liwo?ci, wzbudza ciekawo?? i ch?? do zdobywania nowych do?wiadcze?. Po drugie – praca z rodzicem pomaga w budowaniu wi?zi, umacnia w dzieciach poczucie bezpiecze?stwa i przekonanie o byciu kochanym. Nie liczy si? przecie? estetyczny walor prezentu, lecz wspólna praca i serce w?o?one w jego wykonanie.
Ma?gorzata Ryba

Konkurs obcoj?zycznej piosenki ?wi?tecznej2018-12-22


21.12.2016 r. odby?a si? w naszej szkole III edycja Klasowego Konkursu Obcoj?zycznej Piosenki ?wi?tecznej. Wzi?li w nim udzia? uczniowie klas: IV, V b, VII, VIII a, VIII b i III Gimnazjum. Celem konkursu by?o propagowanie kultury krajów angloj?zycznych, wzbogacanie leksyki zwi?zanej ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia, integracja klas poprzez wspólne przygotowanie ?piewu oraz pozosta?ych elementów wyst?pu, a tak?e niesienie bo?onarodzeniowej rado?ci dooko?a. W?ród utworów pojawi?y si?: ‘Merry Christmas Everyone, ‘Jingle bell rock’, ‘Rockin around the Christmas tree’ oraz ‘Shake up Christmas’. Wszyscy bawili si? ?wietnie, a poziom wyst?pów by? bardzo wyrównany. Na zako?czenie wszyscy od?piewali?my: ‘We wish you a Merry Christmas’.
III edycja konkursu ju? jest za nami. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosi? na przysz?oroczn? edycj?. Wszystkim pragn? równie? z?o?y? najlepsze ?yczenia ?wi?teczne i noworoczne: MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!
Beata Zaborowska