Aktualności

SUKCES W GMINNYM KONKURSIE „MOJA PRZYGODA Z W?DK?”2018-12-06


Pi?ciu uczniów z naszej szko?y zdoby?o nagrody i wyró?nienia w gminnym konkursie „Moja przygoda z w?dk?”. Organizatorem konkursu by?o Ko?o W?dkarskie Nr 33 Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego w Soko?owie M?p. oraz Miejsko Gminny O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Soko?owie M?p.
W kategorii plastycznej klas VII-VIII nagrod? zdoby?a Anna Gielarowska kl. VIII a
W kategorii literackiej klas IV-VI nagrod? zdobyli:
Jakub Drapa?a kl. IV,
Kinga Cisek kl. VI,
Jakub Krzanowski kl. IV,
Wyró?nienia: Karolina Daniel kl. IV, Julia Nowi?ska kl. IV
W kategorii literackiej klas VII-VIII nagrod? zdoby?a Aleksandra O?óg kl. VIII a
Gratulujemy!
Sztorc Ma?gorzata

?WI?TO SZKO?Y2018-12-05


?wi?to Szko?y dla naszej spo?eczno?ci zwi?zane jest z nadaniem szkole sztandaru. Dwadzie?cia dwa lata temu 5 grudnia 1996 roku z inicjatywy rodziców zosta? ufundowany dla szko?y sztandar. Jest on symbolem najszlachetniejszych warto?ci, symbolem tradycji patriotycznych, szacunku do cz?owieka. Nierozerwalnie sztandar zwi?zany jest z postaci? naszego patrona, Henrykiem Sienkiewiczem. W tym roku uroczysta akademia z tej okazji odby?a si? 3 grudnia. Program tematycznie nawi?zywa? do obchodów odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Uczniowie klasy VIII a przygotowali program, ukazuj?cy patrona jako wielkiego patriot? i spo?ecznika, zaprezentowali scenk? z „Latarnika”. Ca?o?? ubarwi?y patriotyczne piosnki w wykonaniu uczennic z klasy V a i VIII a i „Polonez” zata?czony przez uczniów z klasy „0”. Na zako?czenie akademii pani dyrektor wr?czy?a uczniom dyplomy i wszyscy obejrzeli wystawk? z XIII edycji konkursu „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”.
Sztorc Ma?gorzata

KONKURS „NAM HENRYK SIENKIEWICZ PATRONUJE” JAK ZAWSZE Z WZI?CIEM2018-11-30


30 listopada 2018 roku odby?o si? podsumowanie XIII edycji wojewódzkiego konkursu „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”.
Wi?cej informacji na temat konkursu znajduje si? w zak?adce o Patronie.
Sztorc Ma?gorzata

Zabawa andrzejkowa2018-11-26


Dzie? 26 listopada na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci. Wtedy bowiem odby?a si? zabawa andrzejkowa. Uczniowie licznie przybyli na t? uroczysto??. Wszyscy dobrze si? bawili w rytm najwi?kszych hitów muzyki rozrywkowej. Wa?n? funkcj? pe?nili tego dnia wszyscy wychowawcy, którzy czuwali nad spokojnym przebiegiem ca?ej imprezy. My?l?, ?e ka?dy wróci? do domu w dobrym nastroju. Ju? nie mo?emy si? doczeka? kolejnych Andrzejek.
Beata Zaborowska

A kiedy nadejdzie czas ...2018-10-31


"A cho? ich ?ycia p?omie? zgas?, to my?li o nich s? ci?gle w nas" – 31 pa?dziernika uczestniczyli?my w apelu z okazji Dnia Wszystkich ?wi?tych przygotowanym przez klas? IV. Listopad to czas, w którym wspominamy Wszystkich ?wi?tych, którzy ju? ciesz? si? chwa?? nieba, a tak?e naszych bliskich zmar?ych. Jest to tak?e czas zadumy i refleksji nad w?asnym ?yciem, nad przemijaniem, a wreszcie nad powo?aniem do ?wi?to?ci, do której ka?dy z nas jest wezwany. Jak wygl?da moje ?ycie? Czy umiem, cho? na chwil?, zatrzyma? si? w dzisiejszym zabieganym ?wiecie? Jaka jestem dla rodziców, nauczycieli, kolegów? Czy umiem okaza? bliskim, ?e mi na nich zale?y? Czy w swoim ?yciu realizuj? powo?anie do ?wi?to?ci? Niech ten listopadowy czas pomo?e odnale?? odpowiedzi na te pytania i sk?oni nas do bycia lepszymi lud?mi.
Beata Zaborowska