Aktualności

Sukces w konkursie plastyczno-literackim „Kostka znaczy wi?cej”2018-10-19


19 pa?dziernika 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ?w. Stanis?awa Kostki w Trzebosi odby?o si? uroczyste podsumowanie gminnego konkursu plastyczno-literackiego „Kostka znaczy wi?cej”, którego celem by?o m.in. zainteresowanie dzieci i m?odzie?y postaci? ?wi?tego Stanis?awa Kostki.
Z naszej szko?y pi?ciu uczniów zdoby?o nagrody i wyró?nienia za prace literackie.
Lista nagrodzonych:
Aleksandra O?óg klasa VIII a – I miejsce
Martyna Surowiec klasa VIII a – II miejsce
Wiktoria Baniak klasa VI – I miejsce
Dawid Matu?a klasa VI – I miejsce
Weronika Chorz?pa klasa VI – II miejsce
Ma?gorzata Sztorc

Wycieczka uczniów na miejsce prac archeologicznych w Trzebusce2018-10-17


17 pa?dziernika uczniowie klasy VI i VII odwiedzili miejsce by?ego obozu NKWD w Trzebusce, gdzie trwaj? prace archeologiczne. Po dotarciu na miejsce Pan Piotr O?óg zapozna? uczniów z dziejami obozu. Nast?pnie w bardzo ciekawy sposób o pracach archeologicznych opowiadali Miros?aw Mazurek i Jakub Pa?ys "Hubercik".
Uczniowie mogli wej?? do wykopu, przyjrze? si? znalezionym artefaktom. Na zako?czenie fachowych wskazówek, jak pos?ugiwa? si? wykrywaczem metalu, udzieli? Bart?omiej Musia? ze stowarzyszenia Galicja. Zaproponowa? uczniom poszukiwania zakopanych monet. Rado?ci w poszukiwanych nie by?o ko?ca.
By?a to niezwyk?a ?ywa lekcja historii, która dostarczy?a wiele pozytywnych wra?e?.
Ma?gorzata Sztorc

Dzie? Edukacji Narodowej2018-10-12


12 pa?dziernika w naszej szkole odby?a si? uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie szko?y wyrazili wdzi?czno?? swoim nauczycielom za codzienn? prac?, trosk? i po?wi?cenie. W dniu ich ?wi?ta przygotowali dla swoich pedagogów artystyczn? uczt?, zabarwion? du?? dawk? humoru. Odtworzyli - s?owem, gestem i piosenk? – klimat szkolnego ?ycia. Przekazali najlepsze ?yczenia. Swoimi wyst?pami dostarczyli zebranym go?ciom wielu wra?e? wizualnych i muzycznych.
Marta Dymek

Europejski Dzie? J?zyków2018-09-26


26 wrze?nia w naszej szkole panowa? mi?dzynarodowy nastrój, wszystko to za spraw? Europejskiego Dnia J?zyków Obcych. Na korytarzach szkolnych mo?na by?o spotka? uczniów ubranych w barwy flag krajów europejskich.
W?ród atrakcji przygotowanych na ten niezwyk?y dzie? znalaz? si? m. in. konkurs znajomo?ci flag pa?stw europejskich. By? on przeznaczony dla uczniów klas IV-VI SP. Najlepsi okazali si? uczniowie klasy IV. Kolejn? konkurencj? by?o dyktando obrazkowe (‘Running Dictation’). Zadaniu temu próbowali sprosta? uczniowie klas VII-III Gim. Konkurencja polega?a na tym, ?eby w czasie 3 minut dostarczy? i zapisa? poprawnie jak najwi?cej s?ów pochodz?cych z j?zyka polskiego i z j?zyka angielskiego. Dodajmy tylko, ?e s?owa te nie nale?a?y do naj?atwiejszych. Zwyci?zcami w tej konkurencji okazali si? uczniowie klasy III Gimnazjum. Nie zabrak?o równie? atrakcji dla uczniów klas I-III SP, którzy dostarczyli nam niezwyk?ych emocji muzycznych wykonuj?c utwory w j?zyku angielskim.
Mieli?my tak?e okazj? wys?ucha? ciekawostek j?zykowych, a nasi prowadz?cy dzielnie stawiali czo?a ?ama?com j?zykowym. Na zako?czenie zaprosili?my wszystkich do pami?tkowego zdj?cia.
Mamy nadziej?, ?e dzi?ki tej inicjatywie w uczniach nie tylko rozbudzi si? mi?o?? do w?asnego j?zyka, ale równie? wzro?nie zainteresowanie innymi j?zykami europejskimi.
Beata Zaborowska

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH2018-09-18


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

plan lekcji