Aktualności

Propozycje gier i zabaw dla przedszkola - 15 kwiecie?2021-04-15


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Zapraszam Rodziców i dzieci do wspólnej zabawy:
1. Zabawa ruchowa "Biegnij za pi?eczk?" Dziecko delikatnie turla r?k? pi?eczk? i porusza si? za ni? na palcach, na pi?tach, skacz?c obunó?, skacz?c na jednej nodze.
2. "Co? z niczego" - praca przestrzenna z materia?ów wtórnych, np. butelek plastikowych, pojemników gazet. Mo?na wykona? ramki, kwiaty, anio?ki i inne, wed?ug pomys?u dzieci a tak?e rodziców, którzy mog? si? w??czy? do zabawy.
3. "?apiemy kolory" - zabawa orientacyjno-porz?dkowa. Dziecko porusza si? po pokoju w rytm wybranej przez doros?ego muzyki. Doros?y co jaki? czas przerywa muzyk? i podaje g?o?no nazw? jakiego? koloru. Dziecko musi odszuka? podany kolor w pokoju i dotkn?? przedmiotu w tym kolorze.

Mi?ej zabawy!

Propozycje gier i zabaw dla przedszkola - 14 kwiecie?2021-04-14


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Zapraszam Rodziców i Dzieci do skorzystania z propozycji zabaw:
1. "Co schowane jest w worku" - zabawa sensoryczna. Doros?y gromadzi w worku przedmioty: kamie?, klucz, piórko, korek, moneta, styropian, klocek i kartka. Dziecko wk?ada do worka r?k? i okre?la jakiego przedmiotu dotyka. Wyci?ga i odk?ada rzeczy na stolik, oceniaj?c, które z nich s? lekkie, a które ci??kie. Dzieli na sylaby nazwy przedmiotów i klaszcze w d?onie. Nast?pnie dmucha na przedmioty le??ce na stoliku i obserwuje ile z nich spad?o a ile zosta?o na stole.
2. "Lekki jak piórko" - zabawa oddechowa. Dziecko trzyma w r?kach piórko. S?uchaj?c muzyki wybranej przez doros?ego podrzuca piórko i dmucha na nie tak, aby nie upad?o na pod?og?. Na przerw? w muzyce dziecko stoi nieruchomo i trzyma w r?kach piórko.
3. "Uk?adamy rytmy" - zabawa dydaktyczna. Doros?y przygotowuje du?o liczmanów w ró?nych kolorach (mog? to by? plastikowe nakr?tki). Zadaniem dziecka jest uk?adanie rytmów np. "2 zielone, 2 czerwone, dwa niebieskie" itd.
4. "Fantastyczna budowla" - zabawa plastyczna. Dziecko uk?ada na dywanie budowle wed?ug w?asnego pomys?u, wykorzystuj?c plastikowe nakr?tki.

Mi?ej zabawy!

Propozycje gier i zabaw dla przedszkola - 13 kwiecie?2021-04-13


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Zapraszam Rodziców i Dzieci do skorzystania z propozycji zabaw:
1. Zabawa "Czy rozpoznajesz?" Na stoliku pod chust? s? umieszczone przedmioty o ró?nych kszta?tach np.: d?ugopis, pluszowa zabawka, ksi??ka, ?y?eczka, itp. Dziecko wk?ada r?ce pod chust? i rozpoznaje a nast?pnie nazywa przedmiot, którego dotkn??o.
2. Zabawa matematyczna "Dwie r?ce, dziesi?? palców". Prowadz?cy czyta wierszyk, dziecko wykonuje ruchy palcami wed?ug s?yszanego tekstu:

Prowadz?cy: Ja dziesi?? palców mam, Dziecko: pokazuje obie d?onie z roz?o?onymi palcami,
Prowadz?cy: na pianinie gram. Dziecko: na?laduje gr? na pianinie,
Prowadz?cy: Ja dwie r?ce mam, Dziecko: pokazuje d?onie,
Prowadz?cy: na b?benku gram. Dziecko: uderza, na przemian, d?o?mi o uda,
Prowadz?cy: Ja dziesi?? palców mam Dziecko: pokazuje obie d?onie z roz?o?onymi palcami,
Prowadz?cy: i na tr?bce gram. Dziecko: na?laduje gr? na tr?bce,
Prowadz?cy: Ja dwie r?ce mam, Dziecko: pokazuje d?onie,
Prowadz?cy: i zaklaszcz? wam. Dziecko: klaszcze.
3. Zabawa plastyczna "Wiosenne drzewo". Potrzebne materia?y: bia?a kartka papieru A4, kredki ewentualnie farby, plastelina i inne dost?pne materia?y. Dziecko obrysowuje na kartce swoj? d?o? z roz?o?onymi palcami i wed?ug w?asnego pomys?u przekszta?ca j? w wiosenne drzewo.

Mi?ej zabawy!

Propozycje gier i zabaw dla przedszkola - 12 kwiecie?2021-04-12


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Zapraszam Rodziców i Dzieci do skorzystania ze wspólnych wiosennych zabaw:
1. "Kartki z kwiatami" - puzzle. Doros?y przygotowuje dla dziecka kart? pocztow?, zdj?cie bukietu kwiatów, ewentualnie wycinek kolorowego czasopisma. Na odwrocie rysuje linie dziel?ce kartk? na 4-8 cz??ci (w zale?no?ci od umiej?tno?ci dziecka). Dziecko ma za zadanie przyjrze? si? kartce, poci?? j? na cz??ci zgodnie z narysowanymi liniami, ponownie z?o?y? i naklei? na kartk? papieru.
2. Zabawa logopedyczna "W?chamy wiosenne kwiaty". Dziecko nabiera powietrza nosem a nast?pnie wypuszcza je buzi?, mówi?c: aaaaach, zachwycaj?c ci? urokiem wiosennego kwiatka.
3. "Umiem liczy?" - zabawa matematyczna. Do zabawy jest potrzebny plastikowy pojemnik np. po jogurcie oraz liczmany np. guziki, monety. Dziecko wykonuje polecenia doros?ego, np. w?ó? do kubka trzy przedmioty, do?ó? jeszcze dwa, ile masz razem? Zabaw? mo?na powtórzy? kilka razy z uwzgl?dnieniem czynno?ci dok?adania i odk?adania w zakresie 8 (z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci dziecka).
4. Znana dzieciom zabawa ruchowa "G?owa, ramiona, kolana, pi?ty".

Mi?ej zabawy!

Propozycje gier i zabaw dla przedszkola - 9 kwiecie?2021-04-09


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Zapraszam Rodziców i Dzieci do skorzystania z propozycji zabaw.
1. Zagadki s?uchowe. Nale?y przygotowa?: plastikowy talerzyk, blaszan? pokrywk?, szklank?, drewnian? desk?, ?y?eczk?. Doros?y stuka ?y?eczk? w poszczególne przedmioty. Dziecko stara si? zapami?ta? us?yszane odg?osy, nast?pnie odwraca si? i próbuje odgadn??, w który przedmiot uderza doros?y.
2. Zabawa ,,Jeste?my na planecie Chustkolandia". Doros?y mówi, ze jest taka planeta, na której mieszkaj? ludzie nosz?cy chustki na ró?nych cz??ciach cia?a. Ta planeta nazywa si? ,,Chustkolandia". Dziecko otrzymuje chustk?, z któr? porusza si? po pokoju nosz?c j? po?o?on? na ró?nych cz??ciach cia?a (np. na g?owie, szyi, ramieniu, r?ce, d?oni, nodze).
3. Zabawa ,,Malujemy chustk?". Dziecko ,,maluje" chustk? muzyk? (utwór wybrany przez doros?ego).
4. Zabawa ruchowa twórcza ,,Dotknij". Dziecko spaceruje po pokoju, na has?o - nazw? koloru (np. zielony, ?ó?ty) musi dotkn?? czego? co jest w tym kolorze.
5. Rysowanie kredk? w wybranym kolorze wymy?lonej planety - jej mieszka?ców, ro?linno?ci, zwierz?t.

Mi?ej zabawy!