Aktualności

PATRIOTYCZNA DROGA KRZY?OWA2018-09-18


W roku 1944 wkraczaj?cy na Podkarpacie Sowieci zorganizowali w Trzebusce obóz przej?ciowy, w którym wi?zieni byli m.in. ?o?nierze armii krajowej. Wielu z nich zosta?o skrytobójczo zamordowanych w pobliskim lesie turza?skim. Dla zachowania pami?ci o tych tragicznych wydarzeniach uczniowie klas ósmych i trzeciej gimnazjum z naszej szko?y uczestniczyli w Patriotycznej Drodze Krzy?owej zorganizowanej ju? po raz czternasty.
W nabo?e?stwie wzi?li udzia? równie? uczniowie z Trzebuski, Soko?owa, Górna i Trzebo?ci. Wszyscy zgromadzili si? na miejscu dawnego obozu NKWD w Trzebusce. Tutaj uczniowie wys?uchali kilku wierszy autorstwa p. Sabiny Wo?, która je przeczyta?a. Tematyka utworów dotyczy?a wydarze? z 1944. Nast?pnie w asy?cie policji, która czuwa?a nad naszym bezpiecze?stwem na drodze, wszyscy udali si? pieszo w stron? lasu w Turzy. Podczas tej w?drówki rozwa?ane by?y kolejne stacje drogi krzy?owej, odmawiany ró?aniec i ?piewane pie?ni religijne. Przy grobach poleg?ych ?o?nierzy odmówione zosta?y modlitwy, a uczniowie zapalili znicze.
Ma?gorzata Sztorc

MSZA POLOWA W LESIE TURZA?SKIM2018-09-17


16 wrze?nia 2018 roku poczet sztandarowy z naszej szko?y uczestniczy? w uroczystej Mszy Polowej. Uroczysto?? ta mia?a miejsce w lesie turza?skim nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 r.
Msz? ?w. Polow? odprawi? J.E.Ks.Bp. Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Jan W?troba. Honorowy patronat obj?? Burmistrz Gminy i Miasta Soko?ów Ma?opolski Andrzej O?óg. Na nabo?e?stwie zgromadzi?y si? w?adze samorz?dowe, wojsko, rodziny pomordowanych, okoliczni mieszka?cy.
Piel?gnujmy pami?? o tych, którzy oddali ?ycie za nasz? Ojczyzn?.
Ma?gorzata Sztorc

WITAJ SZKO?O!2018-09-03


Rozpocz?cie roku szkolnego to wa?ny dzie? w ?yciu ka?dego ucznia. 3 wrze?nia 2018 roku uczniowie uroczy?cie po?egnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2018/2019. Wielu uczniów przyby?o do szko?y z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapa?em do pracy…
Uroczysto?? rozpocz??a si?, jak co roku, o godzinie 8.00, Msz? ?wi?t? w ko?ciele parafialnym. O godzinie 9.00, apel w sali gimnastycznej rozpocz?li uczniowie klasy VI. Na pocz?tku wprowadzony zosta? sztandar szko?y i od?piewany hymn pa?stwowy. Nast?pnie g?os zabra?a Dyrektor Szko?y, która serdecznie powita?a wszystkich uczniów, grono pedagogiczne i rodziców. Po cz??ci oficjalnej, wszyscy obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy VI i III. Uczniowie wierszem i piosenk? po?egnali wakacje, a rozpocz?li czas nauki. Kolejnym punktem akademii by?o uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szko?y.
Po uroczysto?ci nast?pi?y pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami w klasach.
?yczymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwa?o?ci, ciekawych do?wiadcze? oraz radosnych chwil sp?dzonych w naszej szkole.
Ma?gorzata Sztorc

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2018/2019.2018-09-01


Rozpocz?cie roku szkolnego odb?dzie si? 3 wrze?nia o godzinie 8:00 msz? ?wi?t? w ko?ciele parafialnym w Nienadówce. Po mszy spo?eczno?? szkolna przejdzie z ko?cio?a do szko?y za sztandarem Szko?y Podstawowej NR 1 w Nienadówce.
Akademia z okazji rozpocz?cia nowego roku szkolnego odb?dzie si? na sali gimnastycznej a po jej zako?czeniu uczniowie spotkaj? si? ze swoimi wychowawcami. Obowi?zuje strój galowy.
Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na uroczysto??.

Plan lekcji na pierwsze pó?rocze roku szkolnego 2018/20192018-09-01


Plan lekcji jest te? dost?pny w dzienniku internetowym

plan lekcji