Aktualności

WITAJ 3 MAJ!2018-05-04


"Witaj maj, Trzeci Maj dla Polaków b?ogi raj"-pop?yn??a pie?? z ka?dej polskiej duszy, bo to w?a?nie wtedy 3 maja 1791 roku zosta?a uchwalona ustawa reguluj?ca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zosta?a zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieni?a ustrój pa?stwa na monarchi? konstytucyjn?, ograniczy?a znacz?co demokracj? szlacheck?, odbieraj?c prawo g?osu i decyzji w sprawach pa?stwa szlachcie nieposiadaj?cej ziemi (go?ocie), wprowadzi?a polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawia?a ch?opów pod ochron? pa?stwa, w ten sposób ?agodz?c najgorsze nadu?ycia pa?szczyzny. Konstytucja formalnie znios?a liberum veto.
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy szko?y jak równie? wszyscy uczniowie Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce równie? przy??czyli si? do upami?tnienia 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
30 kwietnia nie by? zwyczajnym dniem i to nie tylko ze wzgl?du na bia?o-czerwone kotyliony, które zdobi?y nasze piersi. By? to dzie? zadumy, dzie? refleksji nad burzliw? histori? Polski, by? to wreszcie dzie?, w którym ka?dy z nas poczu? dum? z bycia Polakiem.
Dzi?ki inscenizacji przygotowanej przez uczniów klasy II Gimnazjum jak równie? programowi s?owno-muzycznemu w wykonaniu uczniów klasy IV B uzmys?owili?my sobie jak istotn? rol? odegra?a w naszych dziejach Konstytucja 3 maja. By?a pierwszym takim dokumentem w Europie okre?lanym przez politologów jako bardzo nowoczesny jak na swoje czasy. Dopiero po 3 maja 1791 roku poj?cie konstytucja nabra?o nowego znaczenia, okre?laj?c podstawowy akt prawny, ustaw? zasadnicz?.
Najwa?niejsze by?o jednak to, i? pami?? o tym dokumencie dawa?a kolejnym pokoleniom nadziej? na niepodleg?e i silne pa?stwo. I oto w takiej-wolnej Polsce dzi? ?yjemy.
Beata Zaborowska

WIZYTACJA KSI?DZA BISKUPA W NASZEJ SZKOLE2018-04-12


12 kwietnia na sali gimnastycznej naszej szko?y w atmosferze oczekiwania na wyj?tkowego Go?cia zebra?a si? ca?a spo?eczno?? uczniowska, pocz?wszy od pi?ciolatków po najstarsze klasy gimnazjalne, a tak?e nauczyciele i pracownicy szko?y.
W tym dniu, w ramach wizytacji parafii w Nienadówce, przyjecha? do nas Jego Ekscelencja Ksi?dz Biskup Edward Bia?og?owski oraz ks. Dziekan wraz z ks. Proboszczem tutejszej parafii pw. ?w. Bart?omieja Aposto?a. Wchodz?cych wraz z pani? Dyrektor Go?ci powita? radosny ?piew zebranych na sali uczniów "B?d? pozdrowiony go?ciu nasz…".
Nast?pnie s?owa powitania wyg?osi?a pani Dyrektor oraz przedstawiciele dzieci i m?odzie?y. Po powitaniu wszyscy zebrani w skupieniu wys?uchali wzruszaj?cego programu s?owno-muzycznego w wykonaniu uczennic ze Szkolnego Ko?a Caritas oraz pierwszoklasistów, który po?wi?cony by? ?wi?temu Janowi Paw?owi II. Nast?pnie s?owa do wszystkich zebranych skierowa? JE ks. bp., nawi?zuj?c do postaci ?wi?tego Jana Paw?a II, roku 100-lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci oraz zach?caj?c do czytania utworów patrona naszej szko?y Henryka Sienkiewicza.
Podnios?a uroczysto?? zako?czy?a si? wspóln? modlitw?, po której biskup udzieli? wszystkim zabranym apostolskiego b?ogos?awie?stwa. Na pami?tk? pobytu w naszej szkole pani Dyrektor w imieniu wszystkich nauczyciele, pracowników szko?y, uczniów oraz rodziców wr?czy?a dostojnemu Go?ciowi ikon? z wizerunkiem ?wi?tego Jana Paw?a II.
Maria Falandys

Hymn szko?y0000-00-00


Jak d?ugo sam Sienkiewicz
b?dzie nam patronowa?,
tak d?ugo nasza szko?a
tradycje swe zachowa

Zachowa w swej pami?ci
jej ucze? du?y, ma?y
nauczycieli tamtych czasów
wspomnienia wzlotów, chwa?y

Jak d?ugo sam Sienkiewicz
uczy nas kocha? dobro
tak d?ugo w murach naszych
rozbrzmiewa dziejów s?owo

Zachowa w swej pami?ci
jej ucze? du?y, ma?y
nazwiska tamtych ludzi
co imi? to nadali

WIOSNA, ACH, TO TY!2018-03-21


Pierwszy dzie? wiosny, czyli 21 marca zwykle kojarzy si? uczniom z wagarami. U nas w szkole tak?e. W tym roku jednak Samorz?d Uczniowski stan?? na wysoko?ci zadania i dla tych, którzy w ?rod? 21.03 przyszli do szko?y czeka?a niespodzianka-zabawy i konkursy o tematyce wiosennej. By? pokaz kobiecej mody wiosennej w wydaniu m?skim, skoki w workach, konkursy: na naj?adniej za?piewan? piosenk? o wio?nie i naj?adniejsza wiosenn? potraw?. Uczniowie w grupach malowali te? na wielkich bristolach pani? Wiosn?. Chocia? w tym dniu odby?y si? tak?e normalne lekcje, uczniowie poszli na nie u?miechni?ci i bardzo zadowoleni.
Barbara Ko?odziej

OBCHODY DNIA ?WI?TEGO PATRYKA2018-03-16


16 marca w naszej szkole panowa? prawdziwie wiosenny nastrój. Wszystko to za spraw? zieleni, która królowa?a wsz?dzie. Mo?e ju? si? domy?lacie dlaczego. Autorem tego ca?ego poruszenia jest nie kto inny, tylko patron Irlandii-?wi?ty Patryk. Z tej okazji odby?a si? akademia, w czasie której uczniowie mogli poszerzy? swoj? wiedz? na temat zielonej wyspy, a tak?e sprawdzi? si? w konkurencji jedzenia zielonej galaretki na czas. Mo?e i Ty zaprosisz dzi? wiosn? do siebie?
Beata Zaborowska