Aktualności

Nowy plan lekcji0000-00-00


Od ?rody 21 marca 2018 roku b?dzie obowi?zywa? nowy plan lekcji.
Nowy plan lekcji dost?pny jest W zak?adce "Plan lekcji" i w dzienniku internetowym

REKRUTACJA0000-00-00


Dyrektor Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce informuje, ?e od 26 lutego 2018 roku zostaj? uruchomione zapisy dzieci do przedszkola i oddzia?u przedszkolnego w szkole - klasa "0" oraz do klasy 1 SP. Wi?cej informacji oraz formularz karty zg?oszenia znajduje si? na stronie internetowej szko?y pod adresem www.zs1nienadowka.edu.pl w zak?adce "Rekrutacja" i "Dla rodzica - zapisy do przedszkola" lub w sekretariacie szko?y.
Prosimy o zapoznanie si? ze zmianami w regulaminie rekrutacji w aktualno?ciach na stronie internetowej szko?y.
Wype?nion? kart? zg?oszenia nale?y z?o?y? w sekretariacie szko?y w terminie od 26 lutego do 14 marca od 8:00 do 15:00.


PANCAKE DAY2018-02-13


13 lutego w naszej szkole obchodzili?my Dzie? Nale?nika (Pancake Day) w ramach poznawania kultury krajów angloj?zycznych. Przedstawiciele klas IV-VI SP wzi?li udzia? w kolejnej edycji kulinarnego show Masterchef. Tradycyjne równie? odby? si? konkurs w podrzucaniu nale?nika na czas. Zwyci?zcom gratulujemy, a pozosta?ych zapraszamy do udzia?u za rok. Happy Pancake Day!
Beata Zaborowska

SZKOLNY KONKURS "SPOTKANIE Z KOL?D?"2018-01-26


"Spotkanie z kol?d?" to konkurs dla klas 0-III organizowany w naszej szkole przez Szkolne Ko?o Caritas. 26 stycznia odby?a si? jego szósta edycja.
W konkursie wzi??o udzia? 16 przedstawicieli poszczególnych klas, którzy ?piewali kol?dy lub pastora?ki. Przez godzin? szkolna ?wietlica rozbrzmiewa?a radosnym kol?dowaniem. "Kto ?piewa, dwa razy si? modli".
Maria Falandys

Informacja0000-00-00


Od 12 lutego 2018 szko?a korzysta z nowego dziennika internetowego. Prosimy rodziców o zg?aszanie si? do sekretariatu celem odebrania loginów do kont.