Aktualności

"JEST TAKI DZIE?..." WIGILIA W NASZEJ SZKOLE2017-12-22


22 grudnia 2017 r. to ostatni dzie? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia, w którym uczniowie i nauczyciele spotkali si? w szkole. To dzie? szkolnej Wigilii. Na uroczystej akademii na sali gimnastycznej, która na ten dzie? sta?a si? "ma?ym Betlejem" zebrali si? uczniowie, nauczyciele i rodzice.
W nastrój oczekiwania na przyj?cie Pana wprowadzi? wszystkich ksi?dz katecheta, ?piewaj?c pi?kna niemieck? pie?? adwentow? i b?ogos?awi?c op?atki, którymi zebrani b?d? dzieli? si? podczas wigilijnych spotka? w klasach.
Nast?pnie rozpocz??a si? cz??? artystyczna, na któr? z?o?y?y si? jase?ka w wykonaniu ma?ych aktorów z grupy "zerowej", powitanie Nowonarodzonego przez barwny korowód przebiera?ców z gwiazd?, który utworzyli uczniowie klasy I oraz wiersze, piosenki i ta?ce ?wi?teczne, pastora?ki i kol?dy w wykonaniu uczniów klas starszych jak równie? "anio?ków" z grupy pi?ciolatków i uczennic klasy drugiej.
Szkolna Wigilia to wspania?a lekcja wychowawcza dla dzieci i m?odzie?y i niezwyk?a uczta duchowa dla obecnych na niej doros?ych.
Maria Falandys

KLASOWY KONKURS OBCOJ?ZYCZNEJ PIOSENKI ?WI?TECZNEJ2017-12-21


21 grudnia w naszej szkole odby?a si? II edycja klasowego konkursu obcoj?zycznej piosenki ?wi?tecznej. W?ród prezentowanych utworów pojawi?y si? m.in. takie ?wi?teczne przeboje jak: Merry Christmas everyone czy Last Christmas. Gratulujemy uczestnikom wspania?ych wyst?pów i sk?adamy Wszystkim serdeczne ?yczenia ?wi?teczne.
Merry Christmas everyone!
Beata Zaborowska

KONKURS NA NAJPI?KNIEJ UDEKOROWAN? SAL? LEKCYJN? ROZSTRZYGNI?TY!2017-12-21


W naszej szkole ju? od kilku dni panuje ?wi?teczny klimat. Szczególnie czu? go w salach lekcyjnych, które z wielkim zapa?em przystroili uczniowie, bior?cy udzia? w konkursie bo?onarodzeniowym, zorganizowanym przez Samorz?d Uczniowski. Tu? przed ?wi?tami komisja, w sk?adzie: pani Dyrektor, pani Bernadeta O?óg, pani Beata Zaborowska i pan Krzysztof Bazylski ocenili wk?ad i zaanga?owanie uczniów w przystrojenie klas.
Wyniki konkursu s? nast?puj?ce: I miejsce: klasa VI, II miejsce: klasa VII a, III miejsce: klasa IVa, wyró?nienia: klasa V i klasa II gim. Gratulujemy!
W takich klasach nauka jest o wiele przyjemniejsza.
Barbara Ko?odziej

DZIE? ZDROWEGO ?NIADANIA2017-12-08


Dnia 8 grudnia 2017 r. ju? po raz drugi w naszej szkole obchodzony by? Dzie? Zdrowego ?niadania. To dzi?ki niemu dzieci maj? energi? do nauki i zabawy.
Z tej okazji odby?a si? akcja edukacyjna pod has?em "?niadanie daje moc". Na lekcji przekazane zosta?y wa?ne wiadomo?ci z zakresu 12 zasad zdrowego od?ywiania. Z wielkim zapa?em i zaanga?owaniem dzieciaki zabra?y si? do pracy nad plakatami o tematyce " Zdrowe ?niadanie daj moc". Zaopatrzeni przez rodziców w potrzebne produkty: pieczywo, sery, w?dliny, jajka, trzy mamy wzi??y si? za krojenie, smarowanie i uk?adanie fantazyjnych stworków kanapkowych. Tak przygotowane zdrowe, ?wie?e, ozdobne kanapki uczniowie zjadali z wielkim apetytem. Na deser za? by?y pyszne soczki oraz zdrowe banany.
To w?a?nie takie ?niadanie daje moc, zarówno do pracy, jak i do zabawy. Akcja ta dostarczy?a dzieciom nie tylko wi?kszej wiedzy na temat znaczenia ?niada? w diecie ucznia, ale równie? du?o wra?e? i pozytywnych emocji. Dzieci nauczy?y si? jak wa?ne jest codzienne, zdrowe ?niadanie dla funkcjonowania organizmu.
Wierzymy, ?e udzia? w akcji przyczyni si? do zmiany nawyków ?ywieniowych i wi?kszej dba?o?ci o spo?ywanie ?niadania – w domu i szkole. By?o pysznie!
Adriana Zagaja-Baniak

Witaj, ?wi?ty Miko?aju!2017-12-06


6 grudnia jest dat? niezwyk??. Na ten dzie?, jak si? okazuje, czekaj? nie tylko dzieci, ale i doro?li. To bowiem w tym dniu wszyscy obdarowujemy si? prezentami, które, jak g?osi tradycja, zostawi? dla nas ten niezwyk?y ?wi?ty.
W tym roku w naszej szkole miko?ajki by?y dniem pe?nym niespodzianek i emocji. Tradycyjnie do wszystkich uczniów, pocz?wszy od tych najmniejszych, przyszed? ?wi?ty Miko?aj, a raczej, jak wszystkim wiadomo, jego "wys?annik". Towarzyszy?y mu ?nie?ynki, które pomaga?y w rozdawaniu prezentów oraz renifer Rudolf, który wskazywa? drog? do poszczególnych klas.
Ten dzie? jest niezwyk?y z jeszcze jednego powodu. Od 6 grudnia bowiem zaczynamy ju? czu? klimat ?wi?t Bo?ego Narodzenia i zaczyna si? niecierpliwe odliczanie dni do przerwy ?wi?tecznej.
Barbara Ko?odziej