Aktualności

?wi?to szko?y-XXI rocznica nadania szkole sztandaru2017-12-05


Pocz?tek grudnia jest szczególnym czasem dla naszej szko?y, poniewa? wi??e si? ju? tradycyjnie z mi?? uroczysto?ci?, czyli ?wi?tem Szko?y. W tym roku szkolnym obchodzili?my je po raz dwudziesty pierwszy. Z tej okazji dzi? odby?a si? uroczysta akademia, podczas której uczniowie przybli?yli posta? patrona szko?y. M?odzie? z gimnazjum zaprezentowa?a scenk? "Quo vadis cz?owieku XXI wieku", a Konrad Daniel wraz Weronik? Chorz?p? i Alicj? Niemiec za?piewa? "Dumk? na dwa serca" oraz "Znak pokoju". Na zako?czenie uczennice z klasy VI i VII b zaprezentowa?y dwa uk?ady taneczne.
W tym dniu nauczyciele i uczniowie i mogli obejrze? wystaw? z XII edycji konkursu "Nam Henryk Sienkiewicz patronuje" oraz wystaw? po?wi?con? Henrykowi Sienkiewiczowi.
Ma?gorzata Sztorc

Rozstrzygni?cie konkursu "Nam Henryk Sienkiewicz patronuje"2017-12-01


1 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w naszej szkole mia?o miejsce uroczyste wr?czenie nagród zwyci?zcom wojewódzkiego konkursu o naszym patronie. W tym roku by?a to XII edycja.
Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? w zak?adce o Patronie.
Ma?gorzata Sztorc

APEL Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSK? NIEPODLEG?O?CI2017-11-10


W pi?tek, tu? przed rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci w naszej szkole odby? si? uroczysty apel z okazji zbli?aj?cego si? dnia 11 listopada. Uczniowie klas III gim., V i VII w krótkim monta?u s?owno-muzycznym przybli?yli nam istot? tego ?wi?ta.
Barbara Ko?odziej

"?pieszmy si? kocha? ludzi, tak szybko odchodz?"- apel z okazji Wszystkich ?wi?tych2017-10-31


31 pa?dziernika odby? si? uroczysty apel z okazji Wszystkich ?wi?tych. Uczniowie klas IVb i II gim. pod opieka pa? Beaty Zaborowskiej i Barbary Ko?odziej przygotowali nastrojowy monta? s?owno- muzyczny, który wprowadzi? wszystkich w atmosfer? tych ?wi?t ku czci zmar?ych. Na zako?czenie apelu kilka s?ów do zgromadzonych na sali gimnastycznej uczniów skierowa? ksi?dz Sebastian, wyja?niaj?c wszystkim istot? ?wi?t Wszystkich ?wi?tych i Zaduszek.
Barbara Ko?odziej

Rok 2017 rokiem rzeki Wis?y2017-10-28


Pod takim has?em odby?a si? X edycja mi?dzyszkolnego konkursu turystycznego organizowanego przez pani? Basi? ze szko?y nr 27 w Rzeszowie. Z uwagi na jubileuszowy charakter, patronat nad konkursem obj??o PTTK w Rzeszowie.
Uczniowie musieli si? wykaza? rozleg?? wiedz? dotycz?c? m. in. historii PTTK, odznak turystycznych, atrakcji turystycznych miast le??cych wzd?u? rzeki Wis?y. Nasze uczennice ?wietnie poradzi?y sobie z zadaniami. Ola O?óg zdoby?a I miejsce, Martyna Surowiec III miejsce.
Barbara Grzesiakowska