Aktualności

Propozycje gier i zabaw dla przedszkola - 8 kwiecie?2021-04-08


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Zapraszam Rodziców i Dzieci do wspólnych wiosennych zabaw:
1. Zabawa plastyczna ,,Stemplowany wiosenny rysunek'. Doros?y przygotowuje stemple z ziemniaka oraz kartk? papieru A4 lub wi?ksz? i farby plakatowe. Dziecko moczy stemple w farbie i stempluje kartk? papieru wykonuj?c wiosenny rysunek wed?ug swojego pomys?u.
2. Zabawa w dmuchanie z wykorzystaniem s?omki. Uczestnicy zabawy na wdechu przyci?gaj? i chwytaj? lekkie przedmioty le??ce na stole (papier, papierowe piórko, kulki z chusteczek higienicznych) i wypuszczaj? je - na wydechu.
3. Zabawa "Rysujemy wzorki". Doros?y uk?ada w ró?nych miejscach pokoju ró?ne wzory (ko?a, schodki, literopodobne szlaczki) z kolorowych wst??ek (mo?e by? w?óczka, sznurki). Dziecko swobodnie biega po pokoju, zr?cznie omijaj?c u?o?one wzory. Na sygna? doros?ego - stop - staje przed dowolnym wzorem. Nast?pnie kre?li d?oni? dany wzór w powietrzu a pó?niej na dywanie.
4. "Taniec z wst??k?". Przy d?wi?kach spokojnej muzyki uczestnicy:
- kre?l? wst??kami ko?a przed sob? i obok siebie,
- id?c ty?em, ci?gn? wst??ki pionowo i poziomo,
- zataczaj? ,,leniwe ósemki",
- obserwuj? wysoko "fruwaj?ce" wst??ki oraz wst??ki opadaj?ce na pod?og?.

Mi?ej zabawy!

Propozycje gier i zabaw dla przedszkola - 7 kwiecie?2021-04-07


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Zapraszam Rodziców oraz Dzieci do skorzystania z pomys?ów na wiosenne zabawy.
1. "Wiosenne dzia?ania" - zabawa matematyczna. Uczestnicy mog? mie? do dyspozycji liczmany (np. guziki, klocki, patyczki). M?odsze dzieci licz? w mniejszym zakresie, np. do 6, a starsze do 8. Jeden z uczestników odgrywa rol? "Wiosny", pozostali mówi? wierszyk: "Wiosna liczy? nie umia?a, wi?c si? dzieci zapyta?a ile to jest?" - wiosna podaje dzia?anie matematyczne np. 3 i 3 to...? Uczestnicy licz? i odpowiadaj?. Zabaw? powtarzamy kilkakrotnie, aby ka?dy z uczestników móg? by? "Wiosn?"
2. "Zrób tyle, ile" - zabawa ruchowa. Do zabawy jest potrzebna kostka do gry. Uczestnicy siedz? na dywanie. Jeden rzuca kostk? i wymy?la zadanie ruchowe dla pozosta?ych (ile wypadnie oczek na kostce tyle np. wykonuj? podskoków, przysiadów itp.). Zabaw? powtarzamy kilkakrotnie.
3. "Co si? zmieni?o?" Do zabawy potrzebne jest 8 przedmiotów, które ustawiamy na stole w okre?lonej kolejno?ci. Dziecko przygl?da si? i zapami?tuje ustawienie ich. Nast?pnie si? odwraca. W tym czasie doros?y zmienia u?o?enie elementów lub chowa wybrany przedmiot. Zadaniem dziecka jest odgadni?cie, co si? zmieni?o?
4. "Zaj?czek" - zabawa plastyczna. Potrzebne materia?y: rolka po papierze toaletowym, papier kolorowy, klej, no?yczki, kredki, pisaki, plastelina. Dziecko wykorzystuj?c dost?pne materia?y, wed?ug w?asnego pomys?u, wykonuje uszy, ?apki, ogonek, w?siki, oczy i dokleja je do rolki po papierze toaletowym.

Mi?ej zabawy!

Propozycje gier i zabaw dla przedszkolaków na 6 kwietnia2021-04-06


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Zapraszam Rodziców i Dzieci do wspólnych wiosennych zabaw:
1. ,,Wiosenne kwiaty" rozwi?zywanie zagadek. W kwietniu lub maju pi?knie rozkwita. Kwiat ma do?? du?y w kszta?cie kielicha. ?ó?ty, czerwony, bia?y lub lila, w wiosennym s?o?cu p?atki rozchyla. (tulipan) Jest mocno ?ó?ty i ma kszta?t s?onka. Ze ?rodka sterczy mu taka tr?bka. ?ody?ka sztywna, li?? cienki, d?ugi, stó? wielkanocny ozdobi? lubi. (?onkil) Niski, o sze?ciu pod?u?nych p?atkach, wiosn? fioletem zawita w Tatrach. Upi?ksza parki, skwerki, ogródki. B??kitny, lila, bia?y, ?ó?ciutki. (krokus) Spod ?niegu g?ówk? sw? ukazuje. I jako pierwszy wiosn? zwiastuje. Taki dzwoneczek, pod?u?ny, ma?y. Symbol przedwio?nia, cho? jak ?nieg bia?y. (przebi?nieg)
2. ,,Omi? grz?dki" - zabawa bie?na. Doros?y formuje na dywanie kilka kó?, np. ze sznurka, czy stawia doniczki - s? to rabaty z kwiatami. Na sygna? dziecko biega pomi?dzy ,,rabatami" tak, by ich nie poruszy?.
3. ,,P?yn? chmury, p?yn?" - ?wiczenia ruchowe przy muzyce. Uczestnicy otrzymuje chustk? (kawa?ek firanki, szalik) - s? to chmurki. S?uchaj?c muzyki chodz? po pokoju, poruszaj?c chmurk? wed?ug w?asnego pomys?u. Na sygna? doros?ego podrzucaj? chmurk? wysoko obiema r?kami, raz jedn? r?k?, raz drug?, przerzucaj? chmurk? z r?ki do r?ki.
4. ,,Wiosenne kwiaty" - praca plastyczna. Doros?y przygotowuje dost?pne w domu materia?y, np. p?atki kosmetyczne, bibu??, klej, no?yczki, kredki, farby, kartki papieru (bia?e lub kolorowe). Dziecko wed?ug w?asnego pomys?u wykonuje ilustracj? do wybranej zagadki o wiosennych kwiatach (patrz punkt 1.).

Mi?ej zabawy!

?YCZENIA WIELKANOCNE2021-03-02


?yczenia

Propozycje gier i zabaw dla przedszkolaków 2 kwiecie?2021-04-01


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Zapraszam do zabaw zwi?zanych z tradycjami wielkanocnymi:
1. ,,Wielkanocny koszyczek" - doros?y przygotowuje koszyczek i wspólnie z dzieckiem zastanawiaj? si? co w?o?? do koszyczka i dlaczego. Mo?na skorzysta? z pomocy tej strony internetowej: https://mamotoja.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wielkanocy,wielkanoc-artykul,2500,r1p1.html
2. ,,Wy?cig do koszyka" - zabawa z toczeniem i turlaniem. Ka?dy uczestnik zgniata kartk? papieru formuj?c jajko. Ustawiaj? si? na wyznaczonej linii, w odleg?o?ci ok. 3 m stoi koszyk. Zabawa polega na jak najszybszym przeturlaniu jajka r?k? do koszyka.
3. ,,Rzut pisank? do celu" - zabawa polega na trafieniu papierowym ,,jajkiem" do koszyka z odleg?o?ci 3 m.
4. ,,Doko?cz zdanie" - zabawa s?uchowa. Doros?y rozpoczyna zdanie, a dziecko je ko?czy.
Po zielonej ??ce kicaj?... (zaj?ce)
Wielkanoc to wiosenne ?wi?ta, o których ka?de dziecko... (pami?ta)
W koszyczku schowany baranek... (we?niany)
Z koszyczkiem idziemy, ?wi?ci? go... (b?dziemy)

Mi?ej zabawy! Radosnych ?wi?t!