Aktualności

Propozycje gier i zabaw dla przedszkolaków 1 kwiecie?2021-04-01


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Wielki Czwartek to kolejny dzie? przygotowa? do Wielkanocy i naszych zabaw wielkanocnych:
1. "Kroimy wyrazy" - zabawa dydaktyczna. Doros?y podaje wyrazy zwi?zane z ?wi?tami wielkanocnymi: Wielkanoc, ?wi?ta, jajko, pisanki, ?yczenia, kurczaczek, zaj?czek, baranek. Zadaniem dziecka jest powiedzie? ile sylab maj? te wyrazy i tyle samo razy klasn?? w r?ce.
2. "Jak rozpozna?, czy jajko jest ?wie?e?" - zabawa badawcza. Doros?y przygotowuje misk? z wod? i jajko, które wk?ada do wody. Dziecko obserwuje co si? dzieje z jajkiem. Je?eli jajko le?y na dnie, oznacza to, ?e jest ?wie?e. Je?li p?ywa przy powierzchni, nie nadaje si? do spo?ycia.
3. "Nasze pisanki" - zabawa plastyczna. Doros?y przygotowuje dla dziecka dwa jajka - gotowane na twardo lub styropianowe oraz materia?y, którymi mo?na ozdobi? jajka: w?óczki, klej, farby, mazaki, cekiny, kolorowy papier itp. Dziecko wykonuje prace wed?ug w?asnego pomys?u.
4. Zabawa ruchowa przy znanej dziecku piosence "Pisanki, pisanki jajka malowane" (do znalezienie na kanale YouTube).
Mi?ej zabawy!

Propozycje gier i zabaw dla przedszkolaków 31 marzec 2021-03-31


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Witam Rodziców oraz Dzieci i zapraszam do wspólnej zabawy wielkanocnej:
1. "Wielkanocne zwierz?tka" - rozwi?zywanie zagadek. Doros?y czyta dziecku zagadki. Dziecko odgaduje o jakie zwierz? chodzi, a nast?pnie okre?la, czy to zwierz? jest symbolem Wielkanocy, czy nie.

D?ugie ma uszy, przyjazne lico i z ogonkiem jak pompon po ??kach kica. (zaj?c)

Mruczy, kiedy drzemie,
lubi grza? si? na s?o?cu.
Ma "k" na pocz?tku,
"t" za? na ko?cu. (kot)

Najwierniejszy to przyjaciel
domu i cz?owieka,
dobrym ludziom ch?tnie s?u?y,
na z?ych warczy, szczeka. (pies)

Wykluwa si? z jajka,
jego mama gdacze,
jest ?ó?ty, puszysty
to ma?y... (kurczaczek)

Ma ró?ki, kopytka,
futerko we?niane,
lubi g?o?no becze?,
to ma?y... (baranek)

2. "Wielkanocne zwierzaki-figuraki" - zabawa dydaktyczna. Doros?y rozcina kartk? kolorowego papieru na figury geometryczne (kilka trójk?tów, kwadratów, prostok?tów i kó?ek). Dziecko ma za zadanie u?o?y? z nich zwierz?tko ub koszyczek wielkanocny. Po wykonaniu zadania liczy ile wykorzysta?o kó?, kwadratów i prostok?tów.

3. "Wielkanocne zwierzaki-figuraki" - zabawa plastyczna. U?o?on? przed chwil? przez siebie kompozycj? (zwierz?tko lub koszyczek wielkanocny), dziecko nakleja na bia?? kartk? papieru A4 i ozdabia wed?ug w?asnego pomys?u, tworz?c wielkanocny obrazek.

4. "Zaj?czki" - zabawa paluszkowa.
Pi?? zaj?czków ma?ych kica na polanie.
(Dziecko trzyma otwart? d?o? pionowo i porusza wszystkimi palcami.)
Gdy si? jeden schowa, ile tu zostanie?
(Palcami drugiej d?oni zamyka i przytrzymuje kciuk - pierwszego zaj?czka, pozosta?e cztery palce trzyma wyprostowane.)
Pi?? zaj?czków ma?ych kica na polanie.
(Ponownie porusza wszystkimi palcami d?oni wyprostowanej.)
Gdy si? dwa schowaj?. Ile tu zostanie?
(Palcami drugiej d?oni zamyka i przytrzymuje kciuk i palec wskazuj?cy pozosta?e trzy palce trzyma wyprostowane.)
Pi?? zaj?czków ma?ych kica na polanie.
(Ponownie porusza wszystkimi palcami d?oni wyprostowanej.)
Gdy odejd? cztery, ile tu zostanie?
(Zamyka w d?oni cztery palce.)
Pi?? zaj?czków ma?ych kica na polanie.
(Ponownie porusza wszystkimi palcami d?oni wyprostowanej.)
Kiedy pi?? si? schowa, ile tu zostanie?
(Zamyka i przytrzymuje d?oni? wszystkie palce.)
Pi?? zaj?czków ma?ych ju? do mamy kica.
(Ponownie porusza wszystkimi palcami d?oni wyprostowanej.)
Kocha je ogromnie mama zaj?czyca.
(Zaplata palce obu d?oni i lekko ko?ysze splecionymi d?o?mi.)

Mi?ej zabawy!

Propozycje zabaw dla przedszkolaków 30 marzec2021-03-30


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, zbli?a si? Wielkanoc. Przygotowania do ?wi?t mog? by? okazj? do ?wietnej zabawy dla wszystkich domowników. Oto propozycje wspólnych zabaw:
1. "Co to jest tradycja?" - zabawa s?ownikowa. Doro?li wspólnie z dzie?mi rozmawiaj? na temat tradycji zwi?zanych ze ?wi?tami Wielkanocnymi, które kultywuj? we w?asnym domu. Dziecko dzieli na sylaby wyrazy zwi?zane ze ?wi?tami np. jajko, baranek, koszyczek, ?wi?conka, pisanki.
2. "Jajko na ?y?ce" - zabawa ruchowa z elementem równowagi. Ka?dy uczestnik zabawy ma za zadanie donie?? jajko na ?y?ce do wyznaczonej mety.
3. "W?druj?ca ?y?ka z jajkiem" - zabawa zr?czno?ciowa. Uczestnicy siedz? na dywanie. Na ?y?ce znajduje si? jajko ugotowane na twardo. W ca?kowitej ciszy ka?dy uczestnik przekazuje jajko osobie siedz?cej obok. Uwa?amy aby nie spad?o z ?y?ki.
4. Zabawa plastyczna - "Kartka wielkanocna". Do zabawy potrzebne b?d? kolorowe kartki A4, kolorowy papier, kredki, ewentualnie pisaki, no?yczki i klej, szablony jajek. Zadaniem dziecka jest odrysowanie na kolorowym papierze jajek, wyci?cie ich, ozdobienie i przyklejenie na kartce wed?ug w?asnego pomys?u. Doros?y pomaga dziecku z napisaniem na ?rodku ?wi?tecznych ?ycze?.
Mi?ej zabawy!

Zabawy dla przedszkolaków2021-03-29


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków i czterolatków.

Zabawy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków i pi?ciolatków.

Zabawy dla oddzia?u przedszkolnego 4-5-latków na 29 marca 2021 roku:
1. Zabawa ruchowo-na?ladowcza "Ma?e-du?e jajo kurze".
Dziecko razem z doros?ym ?piewa lub recytuje tekst, wykonuj?c okre?lone ruchy
Ma?e - du?e Na s?owo "ma?e" - r?ce blisko siebie, na s?owo "du?e" - r?ce roz?o?one
jajo kurze, Rysowanie w powietrzu obiema r?kami zarysu jajka.
jajo kurze,
jajo kurze,
Du?e - ma?e, Na s?owo "du?e" - r?ce roz?o?one, na s?owo "ma?e" - r?ce blisko siebie.
doskona?e, Klepanie si? r?kami po brzuchu.
doskona?e,
mniam. Kla?ni?cie w d?onie.

Zabaw? powtarzamy kilka razy.
2. Zabawa s?uchowa - Gdzie s?ycha? "j".
Doros?y wypowiada wyrazy rozpoczynaj?ce si? g?osk? "j" (jamnik, jajko, jagoda, je?) oraz takie, w nazwach których nie ma g?oski "j" (nos, kot, oko, ser). Gdy dziecko us?yszy wyraz rozpoczynaj?cy si? g?osk? "j" wówczas klaszcze w d?onie i dzieli wyraz na sylaby.
3. ?wiczenia ruchowe z wykorzystaniem kawa?ka gazety.
Dziecko otrzymuje kawa?ek gazety, któr? mocno ugniata na kszta?t jajka, trzymaj?c j? w wyci?gni?tej przed siebie d?oni (raz w jednej, raz w drugiej r?ce). Nast?pnie kilkakrotnie podrzuca "jajko" do góry i ?apie je. Mo?e równie? wykonywa? rzuty do celu "jajkiem" np. do pude?ka, koszyka.
Dziecko mo?e te ?wiczenie wykonywa? w pozycji stoj?cej, siedz?cej i le??cej.

Roztrzygni?cie zapytania ofertowego na dostaw? i monta? monitoringu wizyjnego2021-03-18


Roztrzygni?cie oferty
Roztrzygni?cie