Archiwum

III Mi?dzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna


III Mi?dzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna ju? za nami. Mimo niezbyt ?adnej pogody, na tras? wyruszy?o ponad 200 mi?o?ników pieszych w?drówek. Autokarami dojechali?my do Przeworska, a st?d kolejk? w?skotorow? do Bachórza. Dalej na w?asnych nogach przez pola i lasy dotarli?my do Boskiej Doliny w Dyl?gówce. Tu zregenerowali?my si?y pieczonymi kie?baskami oraz mogli?my przejecha? si? na koniach.
Wycieczka po??czona by?a z Jubileuszem 65-lecia KT 32, dlatego niespodziank? by? pyszny tort.
Na zako?czenie og?oszone zosta?y wyniki konkursu „Na szlaku z Ko?em Terenowym 32” . W konkursie nasi uczniowie zdobyli g?ówne nagrody. Gratulacje dla Oliwii O?óg, Kingi Cisek i Kacpra O?oga.
Barbara Grzesiakowska

MI?DZYNARODOWY TYDZIE? PISANIA LISTÓW 9-15 PA?DZIERNIKA 2017


Nasi uczniowie w??czyli si? w obchody Mi?dzynarodowego Tygodnia Pisania Listów. Na lekcjach j?zyka polskiego w klasach IV-VIII po przypomnieniu budowy listu, uczniowie rozpocz?li pisanie listów. Listy mog? by? adresowane do wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szko?y.
Ma?gorzata Sztorc

WYJAZD DO RZESZOWA


W dniu 5. pa?dziernika 2017 r. dzieci z grupy „O” i klasy I pod opiek? wychowawczy? wzi??y udzia? w warsztatach w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa. Dla wi?kszo?ci z nich by? to pierwszy pobyt w muzeum. Dzieci dowiedzia?y si? co to jest muzeum oraz w jakim celu chroni si? zabytki i gromadzi eksponaty muzealne. Przewodniczka opowiedzia?a im krótk? histori? powstania Rzeszowa. Po jej wys?uchaniu m?odsi uczestnicy warsztatów samodzielnie kolorowali przygotowane rysunki kamieniczek i przyklejali je na planie rynku miasta. Ponadto uczniowie poznali histori? pieni?dza zaprezentowan? w bardzo ciekawy sposób, wzbogacan? krótkimi filmikami. Wszystkie dzieci wysz?y z muzeum z przygotowanymi przez jego pracowników pami?tkami.
Po drodze do kina Zorza na film „Gang Wiewióra” mia?y mo?liwo?? zobaczenia na ?ywo budowli , o których s?ysza?y w muzeum tj. Ratusz, studnia, ko?ció? Farny. Troch? zm?czone, ale u?miechni?te zadowolone wróci?y do Nienadówki.
Aneta Jakubek

NIEZWYK?A LEKCJA HISTORII O "MA?YM KATYNIU ZIEMI SOKO?OWSKIEJ"


Wielu z nas o "Ma?ym Katyniu Ziemi Soko?owskiej" wiedzia?o niewiele. 2 pa?dziernika, po pi?knej lekcji historii, któr? poprowadzi? dla uczniów naszej szko?y Pan Piotr O?óg- bibliotekarz i nauczyciel historii z Trzebuski, wiemy ju? bardzo du?o. Nasz go??, od lat zajmuj?cy si? spraw? mordu w Turzy, opowiedzia? nam o tragicznych wydarzeniach, które mia?y miejsce w pobliskich miejscowo?ciach w 1944 roku. Swoj? opowie?? popar? bogatym materia?em zdj?ciowym.
Zapraszamy uczniów i rodziców do obejrzenia pi?knej wystawy, która jeszcze przez kilka dni b?dzie udost?pniona wszystkim na szkolnym korytarzu.
Barbara Ko?odziej

APEL Z OKAZJI ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ?WIATOWEJ I NAPA?CI SOWIETÓW NA POLSK?


29 wrze?nia odby? si? apel z okazji rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej i napa?ci Sowietów na Polsk?. Przygotowali go uczniowie klasy II gimnazjum pod opieka Pana Krzysztofa Bazylskiego i Pani Bo?eny Me?ech. S?owami wierszy i pie?ni patriotycznych gimnazjali?ci przypomnieli nam tragiczne wydarzenia, które mia?y miejsce we wrze?niu 1939 roku.
Barbara Ko?odziej

DZIE? CH?OPAKA W KLASIE VII A


30 wrze?nia obchodzony jest w Polsce Dzie? Ch?opaka. Dziewcz?ta z klasy VII a postanowi?y uczci? to ?wi?to w szczególny sposób. Po od?piewaniu "Sto lat" wr?czy?y ch?opcom prezenty. Dzi?ki pomocy rodziców Oli ch?opcy otrzymali pendrivea, smycz do klucza, a dziewczyny wybra?y czapeczk? z napisem SUPERCH?OPAK.
Potem rozpocz??y si? ró?ne konkursy, które wzbudzi? niema?e emocje. Wiadomo nie od dzi?, ?e m??czy?ni lubi? rywalizowa?. Ch?opcy mieli min. przej?? w szpilkach, z zawi?zanymi oczyma rozpozna? swoj? kole?ank?, czy te? umówi? si? z dziewczyn?. Zwyci?zcy w nagrod? otrzymywali cukierki. Wszyscy mi?o sp?dzili czas i z pewno?ci? d?ugo b?d? wspomina? Dzie? Ch?opaka.
Ma?gorzata Sztorc

Europejski Dzie? J?zyków Obcych


26 wrze?nia w naszej szkole panowa? mi?dzynarodowy nastrój, wszystko to za spraw? Europejskiego Dnia J?zyków Obcych. Na korytarzach szkolnych mo?na by?o spotka? uczniów ubranych w barwy flag krajów europejskich.
W?ród atrakcji przygotowanych na ten niezwyk?y dzie? znalaz? si? m. in. konkurs znajomo?ci flag pa?stw europejskich. By? on przeznaczony dla uczniów klas IV-VI SP. Najlepsi okazali si? uczniowie klasy IV a. Kolejn? konkurencj? by?o dyktando obrazkowe ("Running Dictation"). Zadaniu temu próbowali sprosta? uczniowie klas VII-III Gim. Konkurencja polega?a na tym, ?eby w czasie 3 minut dostarczy? i zapisa? poprawnie jak najwi?cej s?ów pochodz?cych z j?zyka polskiego i z j?zyka angielskiego. Dodajmy tylko, ?e s?owa te nie nale?a?y do naj?atwiejszych. Zwyci?zcami w tej konkurencji okazali si? uczniowie klasy II Gimnazjum. Nie zabrak?o równie? atrakcji dla uczniów klas I-III SP, którzy dostarczyli nam niezwyk?ych emocji muzycznych wykonuj?c utwory w j?zyku angielskim.
Mieli?my tak?e okazj? wys?ucha? ciekawostek j?zykowych, a nasze prowadz?ce stawia?y czo?a ?ama?com j?zykowym. Na zako?czenie zaprosili?my wszystkich do pami?tkowego zdj?cia.
Beata Zaborowska

Ubezpieczenie szkolne


Ubezpieczenie
W zak?adce dla rodzica dost?pne s? warunki ubezpieczenia szkolnego.

GLINOLEPY 2017


W sobot? 23 wrze?nia w budynku starej szko?y w Soko?owie M?p. odby?y si? XVI Powiatowe Warsztaty Rze?biarskie im. Leszka Walickiego. Tegoroczny temat prac rze?biarskich brzmia?: „Inspiracje natur?”- dekoracyjna patera na owoce. Z naszej szko?y wzi??o w nich udzia? sze?cioro uczniów: Ola Chorz?pa, Dominika Ko?odziej, Martyna Drapa?a, Ola O?óg, Kamila Chorz?pa i Patryk Ma?lanka. W ci?gu kilku godzin, dzi?ki ogromnemu zaanga?owaniu uczestników, powsta?y pi?kne rze?by z gliny. Teraz pozostaje tylko czeka? na podsumowanie warsztatów i wystaw? pokonkursow?.
Barbara Ko?odziej

XIII PATRIOTYCZNA DROGA KRZY?OWA


21 wrze?nia mia?a miejsce kolejna- XIII Patriotyczna Droga Krzy?owa dla uczniów z gminy Soko?ów M?p. We wspólnym nabo?e?stwie za pomordowanych przez NKWD w turza?skim lesie w 1944 roku wzi?li tak?e udzia? gimnazjali?ci z naszej szko?y wraz z wychowawcami i ksi?dzem katechet?. Niestety, w tym roku pogoda nie dopisa?a, wi?c modlili?my si? w ko?ciele w Trzebusce. Po nabo?e?stwie, mimo deszczu, pojechali?my do Turzy, by na grobach naszych Bohaterów zapali? znicze i odmówi? krótk? modlitw?.
Barbara Ko?odziej