Misja i wizja
Zespołu Szkół Nr1 w Nienadówce


„Dziecko chce być dobre,
Jeżeli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz
Jeżeli nie może - pomóż"
Janusz KorczakMisja Zespołu Szkół Nr1 w Nienadówce

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, ukierunkowaną na wszechstronny rozwój ucznia.

Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty. Zadaniem naszej szkoły jest:
 • stwarzanie właściwych warunków zapewniających wszechstronny rozwój uczniów w przyjaznym i bezpiecznym środowisku;
 • wykorzystywanie nowoczesnych metod rozwijających kreatywność i samodzielność uczniów;
 • wyposażenie ich w umiejętności językowe ułatwiające nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w świecie;
 • zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom;
 • rozwijanie odpowiednich postaw etycznych i moralnych;
 • inspirowanie i rozwijanie pasji oraz uzdolnień;
 • propagowanie wartości zdrowego stylu życia, promowanie postaw proekologicznych;
 • wyposażenie uczniów w umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komputerową;
 • kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowanie tradycji, kultury własnego regionui narodu;
 • stwarzanie możliwości szeroko pojętej współpracy z rodzicami.


Wizja Zespołu Szkół Nr1 w Nienadówce

Nasza szkoła jest kreatywna oraz wspomagająca rozwój każdego ucznia na miarę jego potrzeb i możliwości.

Zespół Szkół Nr1 w Nienadówce jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia. Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.
Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu różnorodnych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację oraz prezentują osiągnięcia. Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej. Wszystkie nasze klasy mają dostęp do Internetu i są wyposażone w najnowsze urządzenia techniczne oraz pomoce dydaktyczne.
Priorytetem naszej szkoły jest przestrzeganie wszelkich zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz przygotowanie go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miarę jego możliwości.


Model Absolwenta
Zespołu Szkół Nr1 w Nienadówce

Nasz Absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia, dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie.

Nasz Absolwent:
 • jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania;
 • samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych;
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i sztuki;
 • ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesu;
 • zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie;
 • przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska;
 • ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoją przyszłość;
 • zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego;
 • dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawia postawy proekologiczne;
 • zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.


Wizja i misja
dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w Zespole Szkół Nr1 w Nienadówce

Nasze oddziały przedszkolne są ściśle zintegrowane ze Szkołą w której są zorganizowane. Nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych stwarzają atmosferę przyjazną dziecku, promującą zdrowie i bezpieczeństwo oraz w stopniu wysokim przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Wizja:
 • Edukacja i wychowanie dzieci w oddziałach przedszkolnych zapewnia wszechstronny rozwój osobowości dziecka oraz w stopniu wysokim przygotowuje ich do podjęcia nauki w szkole.
 • Właściwie zorganizowany proces edukacyjno-wychowawczy umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych, uwzględnia ich potrzeby i możliwości oraz rozwija uzdolnienia i zainteresowania dzieci.
 • Przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy nauczyciele przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną na płaszczyźnie dziecko- rodzic-nauczyciel.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi we wszystkich sprawach związanych z edukacją ich dzieci.
 • Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje do nauczania dzieci w oddziałach przedszkolnych.
 • Nauczyciele w oddziałach przedszkolnych stwarzają dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.Misja:
 • Dzieci w oddziałach przedszkolnych mają zapewnioną opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne, zdrowotne i fizyczne.
 • Nauczyciele i rodzice ujednolicają oddziaływania wychowawcze i edukacyjne zapewniając dzieciom prawidłowy rozwój osobowości.
 • Nauczyciele wspomagają wychowawczą rolę rodziny i tworzą warunki do nabywania przez dziecko wiedzy i umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 • Poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach, występach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych nauczyciele rozwijają u dzieci zainteresowania i uzdolnienia.
 • Nauczyciele w swojej pracy z dziećmi kierują się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 • Wiedza i umiejętności dzieci podlegają analizie i ocenie pod kątem osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej.
 • Nauczyciele systematyczne dokonują obserwacji rozwoju dzieci i prowadzą stosowną dokumentację.


Wizja przedszkola
 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.


Misja przedszkola

Nasze przedszkole:
 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy